Kodukord

Krati tee 1 ja 3 kinnistute kodukord

1. Hoonesse registreerimine (CHECK IN-OUT):

1.1. Hoones elavate Külaliste sisse registreerimine toimub veebikeskkonna vahendusel Majutaja poolt (veebikeskkonna broneerimissüsteem, e-maili suhtlus);

1.2. Ligipääs Hoonesse tagatakse Majutaja poolt edastatava võtmekoodiga;

1.3. Külalise ligipääsukood aktiveerub sissekolimise päeval  alates 14:00 (kui Majutaja ei ole täpsustanud teisiti) ja ligipääsukood deaktiveerub välja kolimise päeval kell 12:00 (kui Majutaja ei ole täpsustanud teisiti);

1.4. Külalisele edastatav ligipääsukood on privaatne, ei kuulu jagamisele kolmandate isikutega, v.a. broneeringus täpsustatud Külalistega koos viibivatele isikutele või isikutele, kelle eest Külaline broneeringuid teostab;

1.5. Ligipääsukoodi edastamise eelduseks on Külalise poolt teostatud ettemakse.

1.6. Majutajal on õigus lõpetada ligipääs ja teenuse osutamine ühepoolselt, kui Külaline on rikkunud kodukorda ja/või jätnud ettemakse tasumata.

 

2. Kinnistul ja Hoones viibimine:

2.1. Kinnistu Üldalal (so. trepikoda, koridorid, puhkeruum, pesuruum, hoovi ala) on videovalve;

2.2. Majutaja ei vastuta Külalise poolt tema lepingu perioodil Elamisruumis ja Hoones hoiustatavate asjade eest;

2.3. Majutaja ei vastuta Külalise poolt Elamisruumidesse ja Hoonesse pärast lepingu lõppemist või lõpetamist maha jäetud asjade eest;

2.4. Öörahu algab Kinnistul kell 22:00 ja kestab kuni 07:00;

2.5. Kinnistul ja Hoones tuleb käituda heade tavade kohaselt;

2.6. Kinnistu vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult;

2.7. Evakuatsiooniplaanid on Elamisruumide ustel ja Üldalal paigutatud nähtavale kohale;

2.8. Külalised on kohustatud kasutama Elamisruume, Hoonet ja selle Üldala, sh pesulat, abi -ja muid ruume ning õueala sihipäraselt ja hoidma neid korras;

2.9. Elamisruumide kasutaja kohustub koristama tema kasutusse antud Elamisruume viibimise perioodil ise ning viima prügi õues asuvasse, selleks ettenähtud prügikonteinerisse; õuealal paiknevad prügiurnid on mõeldud pisiprahile ja suurem prügikogus tuleb enda järelt viia selleks ettenähtud prügikonteineritesse;

2.10. Külaline kohustub kasutama vett ja elektrienergiat mõistlikult ning säästlikult, kustutama toast lahkudes valgustuse;

2.11. Külaline on kohustatud teatama tekkinud riketest või avariiohtlikust olukorrast koheselt Majutaja vastutavale isikule või haldusfirmale, püüdma ise samaaegselt rakendada võimalikke meetmeid rikete kõrvaldamiseks või võimalike tekkivate kahjude vähendamiseks;

2.12. Külaline on kohustatud järgima elektri-ja muude seadmete kasutamisel tuleohutuse eeskirju;

2.13. Külaline on kohustatud vajadusel lubama selleks volitatud isikul kontrollida nende poolt kasutatavate ruumide tehnilist ja sanitaarset olukorda; vajadusel lubama teostada hoone garantiitöid, remonttöid ning korteri tehnoseadmete regulaarseid hooldustöid;

2.14. Külaline on kohustatud täitma kohaliku omavalitsuse (Rae valla) poolt kehtestatud heakorra eeskirju ning käesolevat Kodukorda;

2.15. Külaline on kohustatud täitma avaliku korra jms eeskirju, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustega;

2.16. Külaline vastutab oma külastajate tegevuse ja käitumise eest Kinnistul ja Hoones ning on kohustatud tagama, et tema külalastaja tunneks ja järgiks Kodukorras kehtestatud reegleid, ei häiriks teiste isikute rahu, ei rikuks riigi ega teiste isikute vara ning ei paneks toime õigusrikkumisi;

2.17. Suitsetamiseks on territooriumil ette nähtud kindel ja vastavalt märgistatud koht.

2.18. Korteritesse paigaldatud kööginurgad on ette nähtud kergemaks toidutöötluseks, mis ei tekita suitsu ja liigset auru (aktiveerib ATS seadme). Kööginurka paigaldatud söefiltriga kubu ei ole ühenduses välisõhuga – seade on ette nähtud kergema lõhna eemaldamiseks, mitte vingugaasi osakeste eemaldamiseks ja tugeva toidulõhna neutraliseerimiseks.

 

3. Hoones ja kinnistul on keelatud:

3.1. Elamisruumide omavoliline vahetamine Majutaja teadmata;

3.2. Suitsetamine Hoones ja Elamisruumides. Nimetatud nõude mittetäitmisel on Majutajal õigus küsida tulekahjualarmi käivitumisel valvemeeskonna väljasõidutasu ning Eluruumide ja Üldalade kahjustumisel (ebameeldiv lõhn, plekid) pindade puhastuse ja taastamise tasu;

3.3. Narkootiliste ainete omamine, elektroonilise sigareti, vesipiibu ja alkoholi tarbimine ning alkoholijoobes või narkootikumide mõju all Hoones ja selle territooriumil ringi liikumine;

3.4. Igasuguse lahtise tule, ka küünalde kasutamine hoones ja selle ümbruses;

3.5. Õuealal ühiseks kasutamiseks loodud varjualuses korraldada koosviibimis, mis häirivad teisi hoonete elanikke ja takistavad neil avaliku õueala turvalist kasutamist;

3.6. Omavoliline elektriseadmete ja –juhtmete paigaldamine ning tehniliselt mittekorras elektriseadmete kasutamine, v.a. kaubanduses müüdavad elektriseadmed nagu võileivagrill, röster jms;

3.7. Piltide jm. esemete seinale kleepimine ja kinnitamine viisil, mis jätab seinale jälje ja kahjustab värvi;

3.8. Muusika kuulamine valju helitugevusega ja muusikainstrumentide kasutamine, mis häirib Kinnistu kaaselanikke;

3.9. Esemete ja vedelike aknast välja loopimine;

3.10. Esemete ja toiduainete, -nõude paigutamine aknalaudadele ja väljaspoole akent;

3.11. Ükskõik millisel viisil avaliku korra rikkumine, sh. lärmamine, ebaviisakate väljendite kasutamine, kaklemine jms.

3.12. Eluruumides ja hoones asuvate ATS (automaatse tulekahjusignalisatsiooni) seadmete eemaldamine, vigastamine, manipuleerimine. ATS seadmeid võivad käsitleda vaid selleks majutaja poolt volitatud spetsialistid.

3.13. Taastada ATS häirekeskuse süsteemi iseseisvalt ilma vastavat korraldust saamata kas turvaekipaazilt või hoone haldurilt.

3.14. Kasutada rikkis seadmeid hoone vooluvõrgus.

3.15. Elektriautode jt elektriliste sõidukite laadimine hoonete ja kinnistu elektrivõrgust.

 

4. Hoones pakutavad teenused ja nende kasutamine:

​​4.1. Kinnistu pesula ruumis on musta pesu pesemiseks üldkasutatav pesumasin ning kuivati. Ruumile ligipääs on tagatud Majutaja poolt edastatud võtmekoodiga.

4.2. Kinnistu juures oleva parkla kasutamine:

4.2.1. Üürniku kasutada on Kinnistu territooriumil olevad parkimiskohad vastavalt kehtivale parkimiskorraldusele;

4.2.2. Parklat on lubatud kasutada ainult Hoone külalistel;

4.2.3. Parklas parkimine on tasuta kuni 15.04.2021. Majutaja võib parkimise hinnastuse ja kasutuse regulatsiooni muuta;

4.2.4. Parkla on valveta, Majutaja ei vastuta parklasse jäetud sõidukite eest;

4.2.5. Jalgratta parkla kasutamise õigus.

4.2.6. Majutajal ja parkla operaatoril on õigus ilma loata Kinnistule pargitud sõidukid teisaldada. Teisaldamiskulud katab sõiduki omanik.

 

5. Käitumine tuleohu olukorras:

5.1. Ettevõtte omaniku/juhatuse liikmena/rentniku esindajana olete kohustatud instrueerima firma töötajaid, kes kasutavad Krati 3/2 maja, tegutsemisest ATS häire ja/või  tulekahju korral.

5.2. KUULDES ATS HÄIREKELLADE ALARMI TULEB KORTERIST KOHESELT VÄLJUDA NING LIIKUDA HOONE VÄLJAPÄÄSU POOLE.

5.3. NÄHES/TUNDES SUITSU VÕI TULEKOLLET TEAVITADA SELLEST KOHESELT HÄIREKESKUST TELEFONIL 112 NING LIIKUDA LÄHIMA VÄLJAPÄÄSU POOLE. (EVAKUATSIOONI PLAANID KORTERI USTE SISEKÜLGEDEL)    ÜLDALADELE ON PAIGUTATUD TULEKUSTUTID.

5.4. HÄIRELE REAGEERIB TURVAPATRULL KES KOHALE JÕUDES KONTROLLIB HÄIRE PÕHJUSE NING VASTAVALT OLUKORRALE KAS TAASTAB HÄIRE VÕI TULEKAHJU KORRAL TEAVITAB SELLEST HÄIREKESKUST.

5.5. TULEKAHJU KORRAL (KUI ON NÄHA SUITSU VÕI TULEKOLLET) LIIKUDA LÄHIMA VÄLJAPÄÄSU KAUDU JUHENDIS TOODUD KOGUNEMISKOHTA NING VAJADUSEL ANDA TÄIENDAVAT INFOT SÜNDMUSELE REAGEERINUD HÄIREKESKUSE TÕÕTAJATELE.

5.6. KORTERISSE TAGASI LIIKUDA VÕIB ALLES PÄRAST SELLEKOHASE KORRALDUSE SAAMIST/LUBA TURVAEKIPAAZILT VÕI HÄIREKESKUSE TÕÕTAJALT.